KISMAMATB

Kismama Tb tanácsadás: Táppénz, tgyás, gyed, gyes kérdései Magyarországon, Eu-ban

Gyermekgondozási díj – Gyed – szabályozása 2010. május 1. után

A gyermekgondozási díj az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai közé tartozik.

Gyermekgondozási díjra jogosult a biztosítási jogviszonyban álló szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését – anya esetében a szülést – megelőző 2 éven belül legalább 365 napon át biztosított volt és a gyermeket a saját háztartásában neveli.

Ha az anya biztosítása a terhességi gyermekágyi segély folyósítása alatt megszűnik, de a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága még a biztosítás fennállása alatt keletkezik szintén jogosult lesz gyermekgondozási díjra.  Ennek feltétele, hogy a szülést megelőző két éven belül rendelkezzen legalább 365 nap biztosításban töltött idővel.  Mondhatjátok, ez természetes hisz különben nem is lett volna jogosult tgyás-ra. Ez nem teljesen így van.  A gyermekgondozási díj jogosultsági feltétele szigorúbb, mint a terhességi gyermekágyi segélyé. Tgyás-ra az is jogosult lehet, akinek a biztosítása az előző szülést követő tgyás, gyed folyósítás alatt szűnt meg. GYED esetén sajnos a biztosítás megszűnése után folyósított ellátások közül csak a táppénz, illetve a baleseti táppénz folyósítását lehet figyelembe venni. De erre még visszatérek.

A gyermekgondozási díjra a szülő jogosult.  Az Eb. törvény szülő alatt érti:

 • vér szerinti szülőt
 • szülővel együtt élő házastársat
 • örökbefogadó szülőt
 • gyermeket örökbe fogadni szándékozó személyt, feltéve, hogy az örökbefogadási eljárás már folyamatban van
 • gyermeket gondozó gyámot

Gyermeket örökbe fogadó nő részére az ellátást attól a naptól lehet megállapítani, melytől az illetékes gyámhatóság igazolta, hogy a gyermeket örökbefogadási szándékkal az örökbe fogadó nevelésbe vette. A jogosultsági  feltételekkel a gondozásba vétel napján rendelkezni kell. Az igényléshez be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, illetve a gyámhatóság igazolását.

Az élettárs nem jogosult gyermekgondozási díjra, kivétel, ha ő maga a gyermek vér szerinti szülője.

A gyermekgondozási díj jogosultságának vizsgálatánál  anya esetében a szülés napjához igazodóan, apa vagy más igénylő (pl. örökbefogadó) esetében pedig az igénybejelentés napjához igazodóan kell  a biztosítási idő meglétét vizsgálni. Az apa vagy egyéb igénylő a gyermekgondozási díjat legkorábban a tgyás lejártát követő naptól veheti igénybe. Ha az anya nem volt jogosult tgyás-ra vagy nem vette igénybe, akkor az apa részére a gyed-et a szüléstől számított 169. naptól lehet legkorábban megállapítani.

Az előzetes 365 naptári nap biztosítási idő vizsgálatánál  figyelembe kell venni a biztosítási jogviszony időtartamát. A biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz folyósításának idejét. A közép-, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 naptári napot. A rehabilitációs járadék folyósításának idejét.

Gyermekgondozási díj időtartama

A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi gyermekágyi segély, illetőleg annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól jár. A gyermeket szülő anya esetében a szülést, más igénylő (apa, örökbefogadó) esetében a jogosultságot megelőző két éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek második életévének betöltéséig jár. A gyermekgondozási díj folyósításának időtartamát a tgyás lejártát követő naptól kell számítani. Ha a biztosított a szülést megelőző két éven belül 365 nap biztosításban töltött idővel rendelkezik, akkor a gyed folyósítás hossza a tgyás lejárta utáni nappal kezdődően 365 naptári nap.

Újabb szülés esetén, ha a gyed-re ismételten jogosult személy a jogosultság megszerzésekor, vagy az azt megelőző két éven belül jogosult volt gyed-re a következő gyermek után járó gyed folyósítás időtartama nem lehet rövidebb a korábbi gyermekgondozási díj időtartamánál. Az újabb gyermek után járó gyermekgondozási díj időtartama nem hosszabbodik meg a korábbi tgyás, gyed, gyes folyósításának idejével.

Ha a gyermekét szülő nő meghal, vagy a gyermek nem a szülő nő háztartásában nevelkedik  az a személy lesz jogosult a gyermekgondozási díjra, aki a gyermeket a saját háztartásában gondozza. A gyermekgondozási díjat ebben az esetben akár a szülés napjától  a terhességi-gyermekágyi segély időtartamára, illetve annak fennmaradó részére is lehet igényelni.  Természetesen csak akkor ha a jogosultsági feltételekkel rendelkezik.

Gyermekgondozási díj korlátozása

Nem jár gyermekgondozási díj, ha a jogosult:

 • Bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát végez (kivéve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást)
 • Munkavégzés nélkül teljes keresetét megkapja, ha a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresete után jár gyermekgondozási díj
 • Hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja. Pl. társas és egyéni vállalkozók
 • Egyéb rendszeres pénzellátásban részesül az 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdés i) pontja alapján. Pl.: gyes, gyet, rendszeres szociális járadék, rokkantsági nyugdíj, rokkantsági járadék. Ide nem értve az álláskeresési járadékot, álláskeresési segélyt, a vállalkozói  járadékot, az álláskeresést ösztönző juttatást
 • A gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) helyezték el, ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkoztatást nyújtó intézményi elhelyezést
 • Ha a gyámhatósági intézkedéssel a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá, ha 30 napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el
 • nem jár gyermekgondozási díj, ha a jogosult előzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés büntetését tölti.

A  közös háztartásában élő gyermekek után egyidejűleg csak az egyik szülő jogosult a pénzbeli (tgyás, gyed), családtámogatási  (gyes, gyet) ellátások igénybevételére, attól függetlenül, hogy a jogosultság feltételeivel mindketten rendelkeznek.

A gyermekgondozási díj összege

A gyermekgondozási díj összege a naptári napi átlagkereset 70%-a, maximum a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a. A GYED összegét a táppénz szabályok alapján állapítják meg, ha van az irányadó időszakban legalább 180 naptári napi pénzbeli járulékfizetésre kötelezett jövedelem. Az irányadó időszakon belül a számítási időszakot azt határozza meg, hogy hol található a 180 naptári napi jövedelem. Ha az igénylést megelőző évben van legalább 180 naptári napi jövedelem akkor kötelezően az igénylést megelőző év lesz a gyed alapja. Ha az igénylést megelőző évben nincs 180 bérezett naptári napi jövedelem, de az igényléstől visszafele van, akkor az igényléstől visszafele számolnak 180 naptári napi jövedelmet és ebben az esetben  a 180 naptári napban található jövedelem lesz az ellátások alapja.  Ha nincs az irányadó időszakban legalább 180 bérezett naptári napi jövedelem, akkor a  gyed alapja kétféleképpen alakulhat.

 1. A gyed alapja a minimálbér lesz. Ez abban az esetben fordulhat elő, ha  a gyed irányadó időszakában álláskeresési támogatás vagy gyes folyósítás történt.
 2. A gyed alapja a korábban megállapított ellátáshoz megállapított átlagkereset lesz. Ez általában a terhességi gyermekágyi segély vagy esetleg táppénz lehet.

A gyermekgondozási díj összegének megállapításának fenti szabálya 2010. május 1 – től lépett életbe. Ez sajnos azt is jelenti, hogy nagyon vigyázni kell arra, hogy már a tgyás összege is megfelelő legyen. Ellenkező esetben a gyed alapja a minimálbér lesz. Ami különösen azért fontos, mert míg a tgyás-t csak 168 naptári napig folyósítják, addig a gyed-et optimális esetben másfél évig. A Gyed alapja abban az esetben lesz a Tgyás-hoz megállapított átlagkereset, ha a biztosítottnak azért nincs a gyed irányadó időszakában legalább 180 naptári napi jövedelme, mert táppénzben, tgyás-ban, gyed-ben részesült.

Gyermekgondozási díj maximuma

A gyermekgondozási díj összege maximálva van. A Gyed maximum összege a mindenkori minimálbér kétszereséhez kötődik. 2010-ben a gyermekgondozási díj maximum br. összege 102 900 Ft. A maximális összegben megállapított gyed összegét minden év január 15-ig felül kell vizsgálni. Ha a biztosított gyed-hez megállapított tényleges jövedelme eléri vagy meghaladja a tárgy év minimálbér kétszeresének összegét, akkor a gyed összegét a tárgy évi minimálbér kétszereséhez igazítják. Ez csak a maximum összegben megállapított gyed-re vonatkozik. A maximum kifejezés itt azt jelenti, hogy a gyed legalább 180 bérezett naptári napi jövedelemből lett megállapítva. Ha a gyed nem 180 naptári napi jövedelemből lett megállapítva akkor a biztosított gyermekgondozási díjának alapja nem változik.  Abban az esetben sem, ha lényegesen magasabb volt a tényleges jövedelem, mint a minimálbér kétszeresének összege.

Gyermekgondozási díj folyósításának szüneteltetése

A gyermekgondozási díj jogosultságának a fennállása alatt a biztosított bármikor kérheti a gyed folyósításának szüneteltetését. Ha a biztosított később újra igényli a gyermekgondozási díjat, a gyed összege azonos lesz az első alkalommal megállapított gyed összegével. A gyed összege abban az esetben sem változik ha a biztosított munkahelyet, biztosítást változtat és az új munkáltatónál nyújtja be ismételten a gyermekgondozási díjra történő igénylést.

Gyermekgondozási díj egyidejűleg fennálló több jogviszony esetén

Ha a biztosított egyidejűleg több jogviszonyban kötelezett pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére, akkor a gyermekgondozási díj jogosultságát és összegét mindegyik jogviszonyban külön – külön kell elbírálni, illetve a gyermekgondozási díj összegét megállapítani. A több jogviszony alapján megállapított gyermekgondozási díj összege külön- külön és jogviszonyonként összesítve és   sem haladhatja meg a mindenkori gyed maximum összegét.

Álláskeresési támogatás folyósítása alatt igényelt gyermekgondozási díj

Ha az igénylő az álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék folyósításának ideje alatt nyújtja be a gyermekgondozási díjra történő igénylését és tényleges jövedelemmel nem rendelkezik a gyermekgondozási díj összegét legfeljebb a minimálbér alapulvételével lehet megállapítani. Az ellátás alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék alapját képező átlagkereset harmincad részét.

Választási lehetőség

Ha a biztosított egyidejűleg jogosult gyermekgondozási díjra és gyermekgondozási segélyre választhat, hogy melyik ellátást veszi igénybe. Az újabb ellátást a választás napjától a korábban folyósított ellátás megszüntetésétől lehet megállapítani.Hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé.


Honlapunk cookie-kat használ. Bővebben

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a weboldalunkra látogatókat, hogy a weboldal ún. cookie-kat használ. Ha ezzel nem értesz egyet, akkor a böngésződ megfelelő beállításait használva tiltsd le a cookie-k tárolását.

Bezárás